Financiën

Van scholing tot zij-instroom

SKO West-Friesland wil dat leerkrachten zich gewaardeerd voelen. Wij bieden hen volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen en begeleiden nieuwe medewerkers intensief.

Investeren in professionaliseren

De West-Friesland Academie verzorgde in de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 een breed en veelzijdig aanbod aan cursussen en opleidingen op het gebied van taal, rekenen, ICT, gedrag, bewegen en analyseren van opbrengsten (budget: ruim € 50.000). In 2020 wordt het programma van de academie geëvalueerd. Dit met als doel om het aanbod voor het schooljaar 2020-2021 nog meer aan te laten sluiten op de behoefte van de scholen en de ontwikkeling van SKO West-Friesland. Los van de West-Friesland Academie nemen scholen ook deel aan teamtrainingen. Een negental medewerkers volgt de opleiding tot schoolleider. Van hen zijn er al zes directeur van een school. En zes medewerkers hebben de post HBO opleiding I-coach gevolgd én afgrond. In 2020 wordt ook geïnvesteerd in de professionalisering van intern begeleiders.

Investeren in nieuw talent

Om het tekort aan leerkrachten op te vangen, investeert SKO West-Friesland in nieuw personeel. In 2019 hebben de LIO-stagiaires een vergoeding ontvangen volgens de CAO en zijn zij allemaal uitgenodigd om bij SKO West-Friesland te komen werken. Van de vijftien LIO-stagiaires in schooljaar 2018-2019 zijn er op dit moment nog elf aan ons verbonden. Zij worden gedurende hun LIO-traject en de eerste drie jaar van hun loopbaan als leerkracht begeleid door de opleiders in de scholen. In 2019 zijn twee zij-instromers gestart op twee verschillende scholen van SKO West-Friesland, de één in februari en de ander in september. Het beleid is om elk jaar twee nieuwe zij-instromers te werven (budget: € 50.000). Naast het zij-instroomtraject onderzoeken we voor de toekomst andere mogelijkheden om nieuwe medewerkers te binden en te boeien.

Leerlingontwikkeling

De demografische ontwikkeling is de belangrijkste oorzaak van de daling van het leerlingenaantal binnen SKO West-Friesland. Hoewel het aantal leerlingen ten opzichte van de begroting 2019 met 75 is gestegen door de grotere instroom van onderbouwleerlingen, blijft de algemene tendens dat het aantal leerlingen de komende jaren licht daalt. Voor een aantal scholen betekent dit dat ze onder de opheffingsnorm van de gemeente komen. Op stichtingsniveau kunnen deze scholen op basis van de werkelijke gemiddelde schoolgrootte (193 leerlingen) in stand gehouden worden. De opheffingsnorm voor de gemiddelde schoolgrootte is 143 leerlingen.

SKO West-Friesland heeft het beleid om de komende jaren haar reserves in te zetten voor innovatie met een basisbegroting die exploitatie neutraal is. Voor 2019 is dit ook het uitgangspunt geweest. Kijkend naar de normale bedrijfsvoering zou het resultaat van SKO West-Friesland € 551.000 negatief zijn wat betekent dat er zelfs een overschrijding op de begroting is. Echter, door de extra baten die het ministerie in december aan alle schoolbesturen heeft overgemaakt voor de CAO verhoging (die in december 2019 nog niet was afgesloten) is het resultaat € 322.200 positief. Voor deze extra gelden heeft SKO West-Friesland bestemmingsreserve inkomsten ministerie gevormd. In februari 2020 zijn deze gelden namelijk aan het personeel uitbetaald, waardoor de begroting 2020 een grote negatieve afwijking zal hebben.