Raad van Toezicht

Meedenken over de koers

De Raad van Toezicht is in 2019 nadrukkelijk betrokken geweest bij de ontwikkeling van het koersplan. Het is mooi om te zien hoe energiek allerlei betrokkenen hebben nagedacht over de toekomst van het onderwijs van SKO West-Friesland. Dat bezorgde ook de raad ‘Glinsterende ogen’.

Dit is de huidige Raad van Toezicht

Dhr. R.A.G. in ‘t Veld: Voorzitter Mw. J. Riensema: Vice-voorzitter Mw. K.B. Water: Lid Dhr. E.R. de Haan: Lid

Meer financiële waardering

Voor de Raad van Toezicht is 2019 het jaar geweest waarin iedereen werkzaam in de onderwijssector structurele aandacht heeft gevraagd voor meer financiële waardering. Door middel van stakingen, werkonderbrekingen, open brieven en ronde tafelgesprekken (onder meer op televisie) is de druk op politiek en werkgever opgevoerd om dit in de CAO te regelen. Dat is gelukt.

Koersplan

Naast deze landelijke bewegingen in het onderwijs heeft SKO West-Friesland zich beziggehouden met haar meerjarenontwikkeling. Onder de titel ‘Glinsterende ogen’ is invulling gegeven aan het koersplan, waarmee SKO West-Friesland de komende periode betekenis wil geven aan het onderwijs. De Raad van Toezicht is onder de indruk van de energie en betrokkenheid vanuit alle lagen van de organisatie bij het koersplan. Niet alleen eigen medewerkers, maar ook ouders zijn actief bevraagd en betrokken bij het koersplan. Ook als raad hebben we deelgenomen aan dit proces van externe kennis delen, interne informatie ophalen, afstemmen van beelden en stappen zetten. Voor ons zijn vooral de persoonlijke verhalen van leerlingen zeer waardevol gebleken.

Reguliere agenda

Voortschrijdende digitalisering, brede instroom van kinderen, arbeidsvoorwaarden, in-, door- en uitstroom van medewerkers en huisvestingsbeleid met betrekking tot scholen. Het zijn de uitdagingen in het dagelijks leven van SKO West-Friesland. Zij stonden in 2019 ook op de agenda van de Raad van Toezicht en zijn door de commissies aandachtig gevolgd.

Leerlingenprestaties

De raad is positief over de ontwikkeling van de leerlingenprestaties in het afgelopen jaar. De structurele benadering door de scholen alsmede de nieuwe kwaliteitscyclus zorgt ervoor dat de aandacht voor deze prestaties permanent is ingebed. Hiermee worden zij geborgd en waar mogelijk naar een hoger niveau gebracht. Dit jaar is opnieuw een groot beroep gedaan op het bestuur, de locatiedirecteuren, leerkrachten en ondersteunend personeel, GMR en medewerkers van het bestuurskantoor. Op professionele wijze geven zij invulling aan hun rol en taken. De raad spreekt haar waardering hiervoor uit.