Kwaliteit

Ambities waarmaken

Centraal in de kwaliteitszorg van SKO West-Friesland staat het zichtbaar maken van het totale leren. Hierbij richten we ons op de basiskwaliteit en de eigen ambities op de scholen.

Bij het bepalen van de basiskwaliteit zijn de volgende vragen van belang: 

  • Is het onderwijsproces goed ingericht = proces?
  • Leren de leerlingen genoeg = potentieel? 
  • Zijn de leerlingen veilig = klimaat?

In het (meerjarige) schoolplan geven scholen aan hoe ze werken aan de basiskwaliteit en de ambities die ze hebben. Jaarlijks stellen scholen de belangrijkste verbeter- en ontwikkelpunten (Big Rocks) vast in hun jaarplan. 

Doelen en resultaten

In 2019 waren dit de drie doelen voor de onderwijskwaliteit (potentieel):

  • Alle scholen scoren op de eindtoets boven de ondergrens van de onderwijsinspectie.
  • De leerlingen van alle scholen behalen de benodigde referentieniveaus.
  • Alle scholen behalen hun ambities op de tussentoetsen van Cito.

De belangrijkste resultaten waren:

  • Negentien van de 23 scholen kwamen uit boven de ondergrenzen van de onderwijsinspectie.
  • De leerlingen op achttien scholen behaalden de referentieniveaus lezen, op elf scholen de referentieniveaus taalverzorging en op veertien scholen de referentieniveaus rekenen.
  • Bij de afgelopen eindtoetsen behaalden bijna alle leerlingen op onze scholen de minimumdoelen. De gewenste streefdoelen werden niet op alle scholen behaald. Dit geldt met name voor taalverzorging en rekenen.
  • Voor de tussentoetsen hebben scholen eigen ambities opgesteld, die over het algemeen hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. Op een aantal scholen worden op meerdere vakgebieden de ambities vanaf groep 5 nog niet behaald. Er zijn hierbij verschillen tussen de scholen.

Vooruitblik

In 2020 wordt het stellen van ambities voor de referentieniveaus belangrijk voor scholen. Dit sluit aan bij het nieuwe toezichtskader van de Onderwijsinspectie, dat in het schooljaar 2020-2021 van kracht wordt. Maar vooral kunnen scholen aan de hand van de referentieniveaus doelgerichter gaan werken en beoordelen of zij hun ambities halen. Wij hebben al kunnen wennen aan deze nieuwe werkwijze.

Nieuwe kwaliteitscyclus

In 2019 zijn we gestart met een nieuwe kwaliteitscyclus, waarin de zelfevaluatie van scholen een belangrijke plaats inneemt. In deze cyclus zullen de analysevaardigheden, reflecties en acties op de onderliggende processen aandacht krijgen. Hierbij richten de meeste scholen zich op de basisvaardigheden taal en rekenen. In oktober 2019 zijn zes scholen begonnen met een zelfevaluatie. De andere scholen starten in 2020.