Investeren in de toekomst

SKO West-Friesland heeft voldoende middelen om de komende jaren te kunnen investeren in de vijf ontwikkellijnen: cultuur van verantwoordelijkheid, samenspel, pedagogiek, basis op orde en brede ontwikkeling.

Leerlingontwikkeling

De leerlingontwikkeling laat de komende jaren een licht dalend karakter zien, in overeenstemming met de demografische ontwikkelingen. Er zijn wel verschillen tussen de scholen, sommige zijn stijgend en winnen marktaandeel of groeien door oplevering van een nieuwbouwwijk, andere zijn dalend door demografische omstandigheden. Zes scholen van SKO West-Friesland zitten onder de opheffingsnorm van de gemeente. Dit heeft geen consequenties voor deze scholen, Wij zijn groot genoeg om deze scholen op basis van werkelijke gemiddelde schoolgrootte in stand te houden (werkelijke gemiddelde schoolgrootte is 192 leerlingen, opheffingsnorm voor gemiddelde schoolgrootte is 140 leerlingen).

Financiële ontwikkeling

SKO West-Friesland sluit 2021 financieel heel positief af, afgezet tegen de begroting. Dit wordt veroorzaakt omdat wij, net als alle andere onderwijsinstellingen, veel extra middelen hebben ontvangen in verband met de coronapandemie. Deze subsidies waren niet bekend tijdens het opstellen van de begroting en zijn ook niet allemaal besteed in 2021. De niet bestede middelen zijn in een bestemmingsreserve gezet en zullen de komende jaren worden ingezet. SKO West-Friesland gaat de komende jaren verder investeren in de vijf ontwikkellijnen: cultuur van verantwoordelijkheid, samenspel, pedagogiek, basis op orde en brede ontwikkeling. Het vermogen wordt zo in evenwicht gebracht met de omvang van de stichting. De negatieve rentabiliteit de komende jaren is ook een verantwoorde, bewuste keuze. In 2023 wordt de nieuwe bekostiging ingevoerd waardoor de huidige vordering op het ministerie van € 1.200.000,- wordt afgeboekt. Dit geeft een enorme verschuiving in de balans en de financiële kengetallen. Ook dit is een bewuste keuze. Het is transparant en geeft gelijk het juiste beeld voor de komende jaren.