Kwaliteit

Van zelfevaluaties tot achterstanden wegwerken

Centraal in de kwaliteitszorg van SKO West-Friesland staat het zichtbaar maken van het totale leren. Hierbij richten we ons op de basiskwaliteit en de eigen ambities van de scholen. In 2021 had met name corona impact op gestelde doelen in de kwaliteitszorg.

Bij het bepalen van de basiskwaliteit zijn de volgende vragen van belang:

Is het onderwijsproces goed ingericht = proces? Leren de leerlingen genoeg = potentieel? Zijn de leerlingen veilig = klimaat? In het (meerjarige) schoolplan geven scholen aan hoe ze werken aan de basiskwaliteit en hun ambities. Jaarlijks stellen scholen de belangrijkste verbeter- en ontwikkelpunten (Big Rocks) vast in hun jaarplan.

Doelen en resultaten

In 2021 waren dit de vijf doelen voor de onderwijskwaliteit:

  • Elke school doorloopt minimaal twee keer per jaar een zelfevaluatie. De scholen organiseren hierbij een kritische vriend van buiten/collegiale consultatie.
  • Alle scholen scoren op de eindtoets boven de signaleringswaarden van de onderwijsinspectie.
  • De leerlingen van alle scholen behalen de benodigde referentieniveaus.
  • De scholen behalen hun ambities op de tussentoetsen van CITO. Zij hebben hierbij op alle gebieden over het algemeen de lat hoger gelegd dan het landelijk gemiddelde.
  • De scholen zorgen voor het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijs-, leer-, of ontwikkelachterstand (of leerlingen die dat dreigen op te lopen) veroorzaakt door de gehele en gedeeltelijke sluiting als gevolg van de uitbraak van corona.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Voor schooljaar 2021-2022 hebben alle scholen twee zelfevaluaties ingepland. Een aantal scholen heeft één zelfevaluatie afgerond, andere scholen zijn er nog mee bezig of moeten er nog mee beginnen. De impact van corona op het primaire proces en alles daaromheen heeft bij sommige scholen gezorgd voor vertraging.
  • Alle 23 scholen scoren op de eindtoets (gemiddelden over 2018, 2019 en 2021) boven de signaleringswaarden van de onderwijsinspectie.
  • Bij de afgelopen eindtoetsen behaalden op twintig scholen voldoende leerlingen de gewenste ambities voor de minimumdoelen lezen. Voor taalverzorging en rekenen was dat het geval op vijftien scholen. De ambities voor de streefdoelen werden voor lezen en rekenen op tien scholen behaald en voor taalverzorging op twaalf scholen.
  • Op een aantal scholen worden op meerdere vakgebieden de ambities niet gehaald. Het duiden van deze resultaten is lastiger dan normaal, omdat door corona de toetsomstandigheden anders zijn geweest. De signalen die we hieruit halen gebruiken de scholen om verdere analyses te maken en interventies vorm te geven.
  • Op alle scholen hebben alle leerlingen waarvoor subsidie was aangevraagd (inhaal- en ondersteuningsprogramma’s) een programma uitgevoerd om achterstanden weg te werken dan wel in te halen. Door de nieuwe schoolsluiting (in de laatste week van de kerstvakantie) en regelmatige afwezigheid van leerlingen en leerkrachten door quarantaines, is het niet in alle gevallen gelukt dit uit te voeren. Binnen het Nationaal Programma Onderwijs zetten we deze inspanning door.

Vooruitblik

De zelfevaluaties op scholen dragen bij aan goede professionele gesprekken over onderwijs en diepgaande analyses. Een vervolgstap is het aanbrengen van meer focus, het nog duidelijker koppelen aan de lespraktijk en het stellen van doelen met succescriteria.

Toekomstige ontwikkelingen zijn er allemaal op gericht om allereerst de basis op orde te houden of te krijgen. Dit omvat het welbevinden en de veiligheid van onze leerlingen, taal, lezen en rekenen en het onderwijsleerproces. Daarnaast zal er in 2022 aandacht zijn voor burgerschap op al onze scholen.