Financiën

In 2018 heeft SKO West-Friesland ervoor gekozen om een deel van de reserves in te zetten voor de doelen ICT en personeel. Daardoor laat de begroting van 2018 een negatief resultaat zien. Op het gebied van ICT gaat het om de koppeling tussen ICT en het onderwijs, op het gebied van personeel om de investering in professionaliteit, organisatie en verzuim(preventie).

Iedere LIO-stagiair een contract

Uiteindelijk sluiten we 2018 af met een negatiever resultaat dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken, maar de belangrijkste heeft te maken met onze keuze om te investeren in ons personeel. Met het oog op het dalende leerlingaantal (83 leerlingen) zou het aantal medewerkers op basis van een volledig dienstverband moeten afnemen met ongeveer drie medewerkers. De werkelijkheid laat een stijging van drie medewerkers zien ten opzichte van 2017.


Deze netto-toename van zes medewerkers moet vooral gezocht worden bij onze LIO-stagiaires. SKO West-Friesland heeft in 2018 alle LIO-stagiaires een contract aangeboden. Daarnaast hebben wij een vervangingspool van ongeveer 16 wtf (25 medewerkers), die ingezet wordt bij uitval van leerkrachten. Dit beleid heeft ervoor gezorgd dat wij in 2018 vrijwel geen klassen naar huis hoefden te sturen bij ‘ziek en zeer’. De personele lasten zijn gestegen, maar deze zijn grotendeels gecompenseerd door extra inkomsten vanuit het ministerie. De inzet van een aantal interim-directeuren heeft wel een overschrijding veroorzaakt.

Adaptief leren en digitaal toetsen

In 2018 heeft SKO West-Friesland voor bijna een half miljoen euro geïnvesteerd in ICT-middelen, met name chromebooks voor de kinderen. Op stichtingsniveau betekent dit dat er nu bijna één chromebook per twee leerlingen aanwezig is. Per school kan dit aantal wel erg verschillen. Een aantal scholen binnen SKO West-Friesland is gestart met adaptief (passend) leren en digitaal toetsen. Het aantal chromebooks op die scholen is relatief hoger.

Leerlingontwikkeling

Het overzicht toont de leerlingontwikkeling op basis van de werkelijke cijfers van 2016, 2017, 2018 alsmede de prognoses voor de komende drie jaren. De trend is dalend, wat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de demografische ontwikkelingen in ons werkgebied. Ten opzichte van de begroting 2018 (zie oranje kolom) daalt het aantal leerlingen de komende jaren minder hard en treedt er een stabilisatie op in 2021 (bij het opstellen van de begroting 2018 was er nog geen prognosecijfer voor 2021).

Financieel gezond

SKO West-Friesland is een financieel gezonde stichting. De komende jaren zal het leerlingaantal zich consolideren. De uitstroom van medewerkers op basis van leeftijd is aanzienlijk. Kortom, het aantrekken van nieuwe medewerkers blijft een aandachtspunt. Daarbij investeren we niet alleen in het afstudeerkanaal, maar ook in andere kanalen (zoals zij-instroom). Daarnaast zetten we onze reserves in voor het realiseren van de doelen die beschreven zijn in het nieuwe Koersplan.