Raad van Toezicht

Voor de Raad van Toezicht is 2018 een overgangsjaar geweest. De eigen samenstelling is ingrijpend veranderd. Drie leden zijn nieuw toegetreden en twee leden hebben beiden de maximale termijn van acht jaar doorlopen en zijn derhalve afgetreden. Onder hen ook de voorzitter. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat noodzakelijke deskundigheden/vaardigheden op het gebied van onderwijs en kwaliteit, financiën en HRM aanwezig zijn.

Dit is de huidige Raad van Toezicht

Dhr. R.A.G. in ‘t Veld: Voorzitter
Mw. J. Riensema: Vice-voorzitter
Mw. K.B. Water: Lid
Mw. N.G. Dieleman: Lid
Dhr. E.R. de Haan: Lid
Dhr. A.B.M. Gieling: Lid

Op bezoek in het veld

De Raad van Toezicht heeft naast haar toezichthoudende taak ook een zestal scholen bezocht. Zij heeft op deze scholen met de directeur en een aantal ouders gesproken. Dit waren inspirerende en open sessies, waarin niet alleen de ouderbetrokkenheid bij de school aan de orde kwam, maar ook de ontwikkeling van de kinderen. In de loop van het jaar heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening 2017 en de (meer)begroting 2019 - 2022 goedgekeurd alsmede een nieuwe accountant benoemd.


De Raad van Toezicht heeft in 2018 twee keer overlegd met de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) over actuele ontwikkelingen binnen SKO West-Friesland (werkdruk, vervangingspool) en formele agendapunten, zoals de samenwerking tussen het bestuur en de GMR. De raad spreekt haar waardering uit aan alle medewerkers van SKO West-Friesland voor de resultaten die samen in 2018 zijn bereikt.