Kwaliteit

Brede blik op opbrengsten

Kijken naar de kwaliteit van scholen aan de hand van uitsluitend eindtoetsen en tussenopbrengsten is lang gangbaar geweest, maar wij denken dat dit te beperkend is om het onderwijs te ontwikkelen waar deze tijd om vraagt.

Met ingang van oktober 2018 gaat SKO West-Friesland uit van ambitieuze doelen per school. De scholen worden in principe niet meer vergeleken met landelijke gemiddelden, maar zij gaan na wat de mogelijkheden van hun leerlingen zijn en stellen daarop de doelen vast. Dit onder het mom van: ‘Het grootste gevaar is niet dat we onze doelen te hoog stellen en ze niet halen, maar dat we onze doelen te laag stellen en ze wel halen’ (een uitspraak van de 16e eeuwse kunstenaar Michelangelo). In dit kader gebruiken scholen naast de tussen- en eindopbrengsten ook andere signalen om kwaliteit te bepalen, zoals schooladviezen en vervolgsucces in het voortgezet onderwijs.


Deze wijze van kijken vergt een verdieping en verbreding van de analysevaardigheden op alle niveaus. In 2018 is een aantal scholen, met hulp van de directeur onderwijs, op teamniveau een traject ingegaan om beter te leren analyseren en op basis daarvan gerichte verbeteractiviteiten vorm te geven en uit te voeren. In 2019 zal dit een vervolg krijgen bij directeuren, interne begeleiders en leerkrachten.

Eindtoets

In 2018 behaalden 22 van de 23 scholen van SKO West-Friesland eindopbrengsten boven de ondergrenzen van de onderwijsinspectie. Op zichzelf is dat prima te noemen. Als wat dieper op de resultaten wordt ingezoomd, kunnen met name op de gebieden taalverzorging en rekenen nog verbeterslagen gemaakt worden.

Schoolontwikkelplannen

In 2018 en 2019 heeft iedere school bij het opstellen van de schoolontwikkelplannen zich gericht op zogenaamde ‘Big Rocks’. Dit zijn onderwerpen die de basis van het plan vormen en passen bij de ontwikkeling van de school. De Big Rocks kunnen betrekking hebben op het versterken van de basiskwaliteit of het waarmaken van ambities. Drie keer per jaar wordt de voortgang van dit plan besproken met het college van bestuur.