De rol van de leerkracht

Waarom wordt iemand leerkracht in het (basis)onderwijs? Omdat hij of zij houdt van kinderen en wil bijdragen aan hun ontwikkeling. De afgelopen jaren is die reden, of roeping zo je wilt, onder druk komen te staan door alle regels en procedures. De afstand tussen leerling en leerkracht is groter geworden in plaats van kleiner. SKO West-Friesland wil leerkrachten hun vak teruggeven door het samenspel met de leerling weer centraal te stellen. Met als doel? Dat zij met glinsterende ogen voor de klas staan!

Zo zien we onze leerkrachten:

  • Leerkrachten rusten leerlingen uit met kennis en vaardigheden voor het functioneren in de toekomstige samenleving; leren omgaan met zichzelf, met anderen en met de wereld.
  • De leerkracht is enthousiast over alle leerlingen die goed bezig zijn met de eigen ontwikkeling en kent van elke leerling de voortgang in het kader van de leerdoelen. Hij of zij geeft vertrouwen en onderhoudt positieve relaties met de klas; leerlingen voelen de aanmoedigingen en hoge verwachtingen en voelen en weten dat de leerkracht hen begrijpt.
  • Leerkrachten begrijpen hoe ze een leeromgeving kunnen inrichten en onderwijs kunnen ontwerpen dat past bij de leerdoelen van de leerlingen. Daarbij gebruiken ze gevarieerde materialen of bronnen. Via evaluatievormen maken leerkrachten samen met de leerling de vorderingen zichtbaar.
  • Leerkrachten van SKO West-Friesland delen hun kennis, vaardigheden en specifieke talenten met collega’s en externe partners. Delen is het nieuwe hebben.
“Een leerkracht geeft vertrouwen, is begripvol en onderhoudt positieve relaties met zijn of haar leerlingen.”

De rol van de ouder

Bij een kind dat zich op school actief ontwikkelt, hoort een ouder die actief betrokken is. Deze betrokkenheid is medebepalend voor het welbevinden en de groei van het kind. Pedagogiek - opvoeding - is een gedeelde verantwoordelijkheid en behoort consequent te zijn. Wij nodigen ouders uit om mee te denken over de beste aanpak van hun kind, individueel en in de groep.

Partners in onderwijs

Maar de inbreng van ouders gaat als het aan ons ligt verder dan dat. Zij kunnen ook in de groep hun (vak)kennis en ervaringen delen en zo mede inhoud geven aan betekenisvol, rijk onderwijs. Wij raadplegen ouders bij het beleid van de school en van SKO West-Friesland en overleggen met hen binnen en buiten onze medezeggenschapsorganen. Zeker bij belangrijke thema’s, zoals verandering van de schooltijden of van het lesaanbod.

Wij zien ouders als ‘partners’ in de begeleiding van hun kind. Bewezen is dat een goed samenspel tussen ouder, kind en leerkracht (respectvol en in onderling vertrouwen) de prestaties op school verbetert. SKO West-Friesland en de scholen zullen een visie ontwikkelen op samenwerken met ouders. Deze visie maakt duidelijk hoe ‘meedoen, meedenken, meeleven en meebeslissen’ concreet vorm krijgen tijdens de schoolloopbaan van hun kind.

“Een goed samenspel tussen ouder, kind en leerkracht verbetert de prestaties op school.”

De rol van de schoolleider

Elke school van SKO West-Friesland heeft een directeur/schoolleider. Boegbeeld van de school en aanspreekpunt voor beleids- en bestuurlijke zaken. Wat voor de buitenwacht vaak onzichtbaar blijft, is zijn rol in het onderwijs. Ook de schoolleider is onderdeel van het samenspel en geeft daar vanuit zijn verantwoordelijkheid richting aan. Juist dit ‘onderwijskundig leiderschap’ zal de komende jaren relevanter worden. Daarbij richten we ons op twee aspecten:

  • Stimuleren van de betrokkenheid, het eigenaarschap en de ontwikkeling van het team.
  • Samen met de leerkrachten werken aan het optimaliseren van het onderwijs in de groepen.

Zelfonderzoek

De schoolleiders zijn voortrekkers in het scheppen van een inspirerende leeromgeving waarin leerkrachten en leerlingen uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. Zij hebben een duidelijke visie op de toekomst van het onderwijs, die past bij hun school. Dat dwingt ook tot zelfonderzoek: wat voor type leider ben ik, wat drijft mij en wat zijn mijn ambities?

“Schoolleiders creëren een inspirerende leeromgeving waarin leerkrachten en leerlingen uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen.”

De rol van de leeromgeving

Ontwikkelingsgericht onderwijs wordt niet alleen gemaakt in het samenspel tussen mensen. Ook de fysieke omgeving geeft er een impuls aan. De inrichting van het schoolgebouw kan helpen om centrale begrippen als ontmoeting, maatwerk, vrijheid en geborgenheid in te vullen.

Denk aan ruimtes die slim met elkaar verbonden zijn, waardoor het mogelijk wordt om groepsdoorbrekend en in verschillende groepssamenstellingen te werken. Zulke ruimtes maken voor iedereen duidelijk welke activiteiten er plaatsvinden (en dus welk gedrag vertoond moet worden) en komen tegemoet aan de ontwikkelbehoeften van alle kinderen.

Onderhoud, vernieuwing en verduurzaming

De komende jaren zullen de zes nieuwe schoolgebouwen adequaat onderhouden worden. Bij de overige zeventien, in 2020 ouder dan 40 jaar, zullen we samen met gemeenten onderzoeken of zij in aanmerking komen voor vervangende nieuwbouw of verduurzaming. Daarbij investeren we in aanpassingen ten behoeve van toekomstig onderwijs. Elke school ontwerpt een visie op de inrichting van de leer/werkomgeving. Deze omgeving is uitdagend en divers, geeft ruimte voor ontdekking en koppelt binnen aan buiten.

“De inrichting van het schoolgebouw kan helpen om centrale begrippen als ontmoeting, samenspel, maatwerk, vrijheid en geborgenheid in te vullen.”